Pojištění při sportovních a rekreačních aktivitách na celém světě a při cestách do celého světa

Pojištění v rámci členství v OEAV (ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE) platí na celém světě. Výjimkou je pouze pojištění spoluodpovědnosti (člen OEAV způsobí újmu jinému) a pojištění při poranění člena OEAV jinou osobou vč. soudních výloh - tato pojištění platí pouze pro oblast Evropy.

Pojišťovacími společnostmi v rámci členství v OEAV jsou celosvětově renomované rakouské pojišťovací instituce:

 • pojištění osob provádí UNIQA PERSONALVERSICHERUNG AG
 • pojištění odpovědnosti a pojištění soudních výloh provádí GENERALI VERSICHERUNG AG

Pojistné částky

Uvedené částky platí pro osobu a pro pojistnou událost.

 1. Záchranné nebo pátrací akce

  Výdaje za tyto úkony jsou pojištěny až do výše 25 000 EURO. Výdaje za záchranné nebo pátrací akce jsou výdaje, které jsou nezbytně nutné, jestliže člen OEAV:

  • utrpěl úraz
  • dostal se do takové situace, ze které musel být ať zraněn či nezraněn zachraňován
  • utrpěl smrtelný úraz

  Jedná se přitom o prokazatelné výdaje za pátrání po pojištěném členu OEAV vč. lékařsky nutného transportu z místa nehody na nejbližší sjízdnou silnici nebo do nejbližší nemocnice.

 2. Transport do místa trvalého pobytu, převoz i všechny výkony při lékařském ošetření i při pobytu v nemocnici
  • výdaje za transport postiženého člena OEAV ze zahraničí jsou bez omezení
  • výdaje za převoz postiženého člena OEAV a rovněž výdaje za převoz člena OEAV po smrtelném úrazu v zemi trvalého pobytu jsou bez omezení. V případě nemoci (např. při infarktu) jsou tyto výdaje kryty a jsou bez omezení pouze v tom případě, předcházela-li této události záchranná akce
  • nutné výdaje za ošetření (lékařsky zdůvodněné) resp. za pobyt v nemocnici (vč. nutného transportu do nemocnice) v cizině jsou kryty až do částky 10 000 EURO

  V tomto bodě 2 uvedené výdaje jsou:

  2.1   všechny výdaje lékařsky zdůvodněného transportu postiženého člena OEAV z ciziny do nemocnice v zemi trvalého pobytu vč. evtl. výdajů za nutný doprovod s postiženým členem OEAV (výdaje za doprovodnou, postiženému blízkou osobu) z místa nehody. Předpokladem pro transport postiženého člena OEAV je kromě jeho způsobilosti k tomuto transportu i to, že:

  1. postižený člen OEAV je v ohrožení života
  2. v místě úrazu provedený lékařský zákrok neodpovídá standartní úrovni ošetření, které by postiženému bylo poskytnuto v zemi jeho trvalého pobytu
  3. pobyt v nemocnici postiženého člena OEAV bude trvat více než 5 dnů

  2.2   výdaje v cizině (ne v zemi trvalého pobytu) za nutné lékařské ošetření (ambulantní ošetření nebo pobyt v nemocnici) vč. předepsaných léků a lékařských služeb a nutného transportu do nejbližší nemocnice jsou kryty částkou 7 500 EURO. Z této částky je ambulantní ošetření vč. předepsaných léků definováno částkou max. 2 000 EURO. Pro ambulantní ošetření vč. předepsaných léků platí spoluúčast postiženého člena OEAV ve výši 70 EURO za osobu při každém pobytu v zahraničí. Tato částka ve výši 70 EURO bude pojišťovací institucí UNIQA při vyrovnávání výdajů postiženým členům OEAV za zaplacené lékařské služby vždy odpočítávána. Podmínkou likvidace pojistné události je úhrada této spoluúčasti ve výši 70 EURO v co nejkratší době po pojistné události.
  Ve vyjímečných a nutných případech na základě bezpodmínečné nutnosti a na základě požadavku ze strany nemocnice nebo ze strany ambulantního zařízení provádí pojišťovací organizace UNIQA úhradu výdajů za lékařské ošetření předem - vyrovnání s postiženým členem OEAV pak následuje v další fázi řízení pojistné údálosti.
  Všechny výdaje uvedené v tomto bodě 2.2 jsou kryty po dobu prvních 6-ti týdnů každého pobytu v zahraničí. (O délce pobytu v zahraničí rozhoduje razítko v cestovním pase).

  2.3   všechny výdaje za převoz zemřelého nebo smrtelně zraněného člena OEAV do místa jeho trvalého pobytu

  2.4   výdaje za převoz člena OEAV v zemi jeho trvalého pobytu. V tomto případě se jedná o převoz ze vzdálené nemocnice do nemocnice blízké místu trvalého pobytu postiženého člena OEAV

  2.5   výdaje za transport nebo převoz postiženého člena OEAV uvedené v bodech 2.1, 2.3 a 2.4 jsou kryty jen tehdy, když tyto služby provede organizace, která je smluvním partnerem pojišťovny UNIQA (uvedeno na ročním průkazu OEAV - jedná se např. o Tyrol Air Ambulance). V opačném, případě jsou kryty tyto výdaje částkou max. 750 EURO.

 3. Pojištění spoluodpovědnosti (člen OEAV způsobí jinému újmu na zdraví) je kryto částkou až do výše 3 000 000 EURO. Pojištění při poranění člena OEAV jinou osobou vč. soudních výloh je kryto částkou až do výše 35 000 EURO.

  U těchto druhů pojištění jsou pojištěny osobní a věcné škody, které vzniknou postiženým nebo zúčastněným členům OEAV, dále výdaje za právní pomoc i soudní výdaje při řešení a rozhodování o viníkovi těchto škod.

  V tomto bodě 3 uvedené druhy pojištění platí při těchto aktivitách:

  • při organizovaných nebo klubových akcích vyhlášených v klubových programech
  • při provádění klubových či soukromých akcích charakteru turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, běh na lyžích, vysokohorské lyžování a skialpinismus, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, MTB a nesoutěžní jízda na kolech a cykloturistika

  Toto pojištění platí pouze v Evropě a na ostrovech ve Středozemním moři (neplatí na ostrovech v Atlantickém oceánu, na Islandu, na Grónsku, na Špicberkách, stejně jako v asijské části Turecka a v asijské části bývalého Sovětského svazu).

Platnost pojištění a doba pojištění

 • pojištění je platné po celý kalendářní rok a od okamžiku jakmile je uhrazen poplatek za členství v OEAV pro příslušný rok. Výjimku tvoří vždy leden každého roku. Jestliže došlo v průběhu ledna k pojistně události a členství pro příslušný rok u stávajícího člena nebylo dosud uhrazeno - pojištění bude platné pouze v tom případě, když bude členství doplaceno bezprostředně po nehodě a když postižený byl v minulém roce členem OEAV tj. měl uhrazeno členství za minulý rok.
  Při úhradě členství po 31. lednu platnost pojištění na celý rok začíná v 0.00 hod následující den po úhradě členství.
 • členové AV, kteří pojištění neplatí (jubilanté nebo děti, kteří jsou členy AV na základě rodinného členství) jsou rovněž pojištěni v plném rozsahu
 • dokladem pro všechny uvedené druhy pojištění je pouze průkaz OEAV

Výjimky při záchranných akcích

U záchranných a pátracích akcích se pojištění nevztahuje na:

 • nehody nebo nemoci vzniklé při služebních cestách členů OEAV nebo při jiné příležitostné výdělečné činnosti stejně tak jako na nehody nebo nemoci členů profesionálních záchranných teamů při záchranných akcích prováděných při výkonu povolání (naproti tomu jsou pojištěny takovéto nehody vzniklé činností profesionálních horských vůdců či lyžařských vůdců a vyškolených instruktorů v rámci OEAV)
 • nehody vzniklé v domácnostech, bytech i domech postižených členů OEAV
 • autonehody členů OEAV. Jsou však pojištěny autonehody, které vzniknou při jízdě na klubová shromáždění a zasedání stejně jako autonehody, které vzniknou při cestě na klubové i soukromé akce chatakteru turistika, VHT, horolezectví, běh na lyžích, vysokohorské lyžování a skialpinismus, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, MTB a nesoutěžní jízda na kolech a cykloturistika. Pojištěny jsou rovněž nehody, které vzniknou při jízdě lanovkou nebo vlekem
 • nehody vzniklé při vzdušných aktivitách (závěsné létání, paragliding, létání motorovými i bezmotorovými letadly a seskoky padákem). Pojištěny jsou však nehody u letadel určených pro dopravu osob (např. letecká doprava)
 • nehody vzniklé při účasti na závodech nebo soutěžích místního, krajského, republikového i mezinárodního významu při klasickém nebo alpském lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, dále při takovýchto soutěžích při jízdě na bobech nebo na sáňkách. A při tréningu na tytovéto závody a soutěže.

Výjimky při transportu ze zahraničí, při převozu, u lékařského ošetření a u pobytu v nemocnici

V těchto případech se pojištění nevztahuje na:

 • lékařské výkony a služby, které byly započaty před obdobím pojištění
 • lékařské výkony a služby u chronických onemocnění
 • lékařské výkony a služby nutné při řešení následků dlouhodobých pobytů v zahraničí
 • ošetření zubů kromě těch služeb a výkonů, které jsou nutné při akutním a bolestivém onemocnění zubů
 • lékařské výkony a služby při přerušení těhotenství nebo při porodech. Pojištěny jsou však služby při předčasných porodech, které nastanou dříve než dva měsíce před ohlášeným termínem porodu
 • lékařské výkony a služby jako následek nadměrného použití alkoholu, použití drog nebo zakázaných léků
 • kosmetické a lázeňské služby a na služby a výkony při rehabilitaci
 • profylaktická očkování
 • ošetření a služby vzniklé v souvislosti s úrazy při válečných operacích, při potlačování demostrací nebo násilí a při podobných operacích
 • lékařské výkony a služby spojené s odstraňováním následků po jaderném záření či podobných úrazů
 • lékařské výkony a služby spojené s nehodami, které vzniknou při vzdušných aktivitách (viz výjimky při záchranných akcích)
 • následky úrazů, které vzniknou při soutěžích motorových vozidel, motocyklů na silnici nebo v terénu nebo při různých rallye-soutěžích a při tréninku na takovéto soutěže
© 1998 - 2023 CK RA - Zlín, s. r. o.