Všeobecné obchodní podmínky platné pro rok 2024

Tyto podmínky se vztahují na zájezdy cestovní kanceláře CK RA - Zlín s.r.o., dále jen CK a platí pro smluvní a právní vztahy mezi CK a jednotlivými klienty či organizacemi odebírajícími služby CK. Právní vztah mezi klienty a CK je jednoznačně upraven v Občanském zákoníku a zákoně č.159/1999Sb. Tento zákon je v případě potřeby k nahlédnutí v naší kanceláři a dále jsou uvedeny jen další podmínky účasti.

1) Vznik smluvních vztahů

Vznik smluvních vztahů mezi CK a klientem vzniká podepsáním Cestovní smlouvy, nebo zaplacením zálohy na základě Cestovní smlouvy zaslané elektronickou poštou.

2) Práva a povinnosti klienta

Klient má právo na poskytnutí služeb v rozsahu uvedeném v Cestovní smlouvě, právo tyto služby reklamovat, dále pak na informace o změnách programu či ceny a kdykoliv zrušit svoji účast na zájezdu.

Klient má tyto povinnosti: Vyplnit pravdivými údaji přihlášku na zájezd a v termínech uvedených v Cestovní smlouvě zájezd uhradit. Na zahraničním zájezdu mít uzavřenou pojistku léčebných výloh. Na zájezdu pak dbát rad a pokynů vedoucího zájezdu a ve vlastním zájmu mít platné cestovní doklady. Za zapůjčený materiál nese klient plnou zodpovědnost a je povinen nahradit škodu způsobenou jeho nedbalým zacházením. V případě zrušení účasti na zájezdu je klient povinnen uhradit stornopoplatky.

3) Práva a povinnosti CK

CK si vyhrazuje právo změnit program zájezdu v případě nepředvídatelných okolností, např.: Nepříznivé povětrnostní podmínky, přírodní katastrofy, dopravní nehody a zácpy, stávky, války a zdržení na hranicích. V takovém případě, je-li to jen trochu možné, poskytne účastníkům zájezdu náhradní program. Za tyto výše uvedené události však CK neručí a výlohy a škody vzniklé účastníkům nehradí. V důsledku změny cen služeb, jež CK nakupuje, nebo nedobrovolných změn ekonomických pravidel (DPH, vyšší daně..) může CK zvýšit cenu zájezdu až o 15% základní ceny, aniž by toto zvýšení ceny mohlo být považováno za důvod k odstoupení od smlouvy z viny CK. Při neuhrazení zájezdu klientem v termínu splatnosti uvedeném v Cestovní smlouvě má právo CK považovat tuto skutečnost jako storno zájezdu ze strany klienta a obsadit jeho místo jiným zájemcem. Vedoucí zájezdu má právo vyřadit ze sportovního programu nemocného, opilého nebo omamnými prostředky ovlivněného klienta, aniž by toto mohlo být považováno za nesplnění programu ze strany CK.

4) Pojištění

CK je pojištěna proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. Do katalogové ceny zájezdu není dále zahrnuto žádné cestovní pojištění. Pro zájemce o cestovní pojištění máme v nabídce dva produkty pojištovny Pojištovna GENERALI a.s.:
EXKLUZIV: Zahrnuje: Léčebné výlohy, pojistku úrazu, zavazadel, odpovědnosti a storna zájezdu, platí pro turistické cesty a nevztahuje se na sport.
EXKLUZIV SPORT: Totéž, ale vztahuje se i na rekreační sporty (rafting, canyoning, divoká voda na malých lodích, VHT nad 3.000 m.n.m. a další). Zásadní podmínkou pro uzavření pojistky je nutnost, aby klient vyplnil do objednávky zájezdu své rodné číslo. Pokud tak neučiní, nelze pro něj uzavřít jakékoliv pojištění!

5) Zrušení zájezdu ze strany klienta

Klient má právo odstoupit od smlouvy s CK kdykoliv. Zrušení musí být provedeno písemně, pro výpočet stornopoplatků je rozhodující datum na poštovním razítku nebo faxu. Telefonické zrušení zájezdu považujeme jen jako informaci. Výše stornopoplatků se vypočítává z konečné ceny zájezdu konkrétního klienta a účtují se účelně vynaložené náklady v době storna, minimálně však:

200 Kč do 40-ti dnů před odjezdem 80% 14-10 dnů před odjezdem
25% 39 - 30 dnů před odjezdem 90% 9-3 dny před odjezdem
50% 29 - 20 dnů před odjezdem 100% 2-1 den odjezdu
70% 19 - 15 dnů před odjezdem Minimální stornopoplatek je 200 Kč.

V případě dodání náhradníka stornopoplatky neúčtujeme, klient však odpovídá za jeho plnou informovanost o charakteru zájezdu a potřebné vlastní výbavě.

6) Zodpovědnost za klienty

Klient se účastní programu zájezdu na vlastní zodpovědnost. CK dále neručí za ztrátu nebo odcizení Vašich věcí v průběhu zájezdu.

7) Reklamace poskytnutých služeb

Reklamace poskytnutých služeb lze uplatnit osobně ihned u vedoucího zájezdu, nebo do 10-ti dnů po skončení zájezdu v kanceláři CK osobně.

© 1998 - 2024 CK RA - Zlín, s. r. o.