Hlášení úrazů a pojistných událostí, uspořádání zasílaných dokladů

Vznikne-li členům Sekce INNSBRUCK-PRAHA pojistná událost, je jejich povinností zaslat o události hlášení a podat o situaci kolem úrazu pravdivé informace. Hlášení o úrazu se podává po události (po návratu z ciziny, po návratu z nemocnice atd) na formuláři

Schadenmeldung zur Unfallversicherung

Formulář hlášení si mohou všichni členové Sekce INNSBRUCK-PRAHA vyžádat na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 nebo si ho můžete vytisknout sami. Bez ohlášení na uvedeném formuláři nebude možná likvidita pojistné události. Vyplnění výše uvedeného formuláře je možné anglicky nebo německy.

K tomuto vyplněnému formuláři přiložte originály faktur za transporty, za pobyt v nemocnici nebo za ambulantní ošetření (pokud jste je již obdrželi). Důležité je, že lékařské zprávy nebo protokoly, které přikládáte jako originály v češtině, musíte doložit i v německém nebo anglickém překladu. Dále přiložíte kopie dokladu o provedené úhradě spoluúčasti ve výši 70 EURO (v případě, že se jedná o ambulantní ošetření a o náhradu za uhrazené léky), kopie průkazu OEAV s vyznačením data úhrady členství v OEAV. Každý český, slovenský či polský člen OEAV - ALPSKÉHO KLUBU současně zašle na adresu ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 i potvrzení od své pojišťovny, že se nepodílela ani částečně na likvidaci pojistné události. Pokud vám rakouská pojišťovenská burza bude po likvidaci pojistné události vracet peníze za vámi provedenou úhradu, přiložte i přesné údaje o vaší bance a vašem účtu tj. SWIFT a IBAN.

Výše uvedená dokumentace o úrazu zaslaná spolu s hlášením Schadenmeldung na adresu do Innsbrucku nebo do Prahy musí mít seznam a musí být uspořádaná a očíslována. Tj. před předáním nebo odesláním vyhotovíte seznam všech dokladů a doklady dle tohoto seznamu i očíslujete. A kvůli snadnému vyhledání uveďte na sebe aktuální kontakty tj. pevnou telefonní linku, mobilní telefon, mail. V opačném případě Vám bude dokumentace vrácena k doplnění.

Doporučení pro naše členy oeav při likvidaci pojistných událostí

Protože zvláště v posledních několika letech došlo k výraznému nárustu členů OEAV a současně s tím často i k nesprávnému postupu a k velice problematickému vyřizování pojistných událostí, požádala nás pojišťovenská bursa v Innsbrucku o pomoc při likvidaci a řešení těchto událostí. Žádáme Vás tedy touto informací o zachovávání těchto doporučení:

Výdaje za záchranné akce

Faktury za záchrannou akci ať se jedná o vrtulník nebo tým záchranářů nemusí být postiženými členy OEAV placeny. Úhradu těchto výdajů provádí UNIQA. Za záchrannou akci se neplatí žádná spoluúčast ve výši 70 EURO.

Transport ze zahraničí

Před zajišťováním transportu postiženého člena OEAV ze zahraničí do ČR či na Slovenska nebo do Polska je nutné nejprve provést domluvu na uvedené kontakty do Vídně nebo Innsbrucku (telefonní kontakt na zadní straně průkazu OEAV). Mohlo by se stát, že při nesplnění této podmínky pak UNIQA uhradí za takovýto transport pouze 727 EURO.

Lékař a nemocnice v zahraničí - zásadní informace

Mělo by být pravidlem, že faktury za lékařské ošetření nebo za krátkodobý tj. ambulantní pobyt v nemocnici do 3 dnů (zvlášť u soukromých nemocnic) uhradí poškozený člen OEAV sám. Originál těchto faktur pak spolu s dokladem o jejich úhradě je nutné přiložit k formuláři SCHADENMELDUNG při zasílání hlášení o úrazu a označit, že již byly uhrazeny.

© 1998 - 2023 CK RA - Zlín, s. r. o.