Co je při nehodě nutné učinit

NEHODA

- dojde-li k nehodě, při které je třeba zajistit pomoc, ohlásí se událost na stanici horské služby, na nejbližší chatě, na linku 112 atd.
- při ohlášení nehody je nutné udat základní informace o nehodě, popsat místo nehody, uvést jména postižených i informace o jejich členství v AV (číslo průkazu AV)
- je nutné vyčkat na příchod nebo přílet záchranářů (helikoptéra, pozemní zachranářský tým) nebo postupovat dle jejich pokynů
- postižený člen předkládá záchranářům průkaz AV
- následuje-li vzdušný nebo pozemní transport do nejbližší nemocnice, je vhodné, když postižený člen AV má doprovod (doprovodná osoba může být např. jeden ze skupiny, který byl účasten při nehodě - doprovázející osoba nemusí být členem AV)

PÁTRACÍ NEBO ZÁCHRANNÁ AKCE

- za pátrací nebo záchrannou akci vystaví záchranářská organizace (Helikopterunternehmen, Rettungsair, ...) fakturu. Fakturu posílá organizace na adresu postiženého člena AV, která je uvedena v průkazu AV
- po obdržení faktury za pátrací nebo záchrannou akci postižený člen AV tuto fakturu zásadně neplatí
- fakturu by měl postižený člen AV ve vlastním zájmu v co nejkratší době poslat k likvidaci spolu s řádně vyplněným formulářem Schadenmeldung (na ALPY nebo na KNOX)

OŠETŘENÍ NEBO POBYT V NEMOCNICI

- při ambulantním ošetření nebo při příjmu v nemocnici se postižený člen AV identifikuje nejprve průkazem EHIC (evropský průkaz zdravotního pojištění)
- za ambulantní ošetření i za léky provede obvykle postižený člen AV na místě úhradu ošetřujícímu lékaři. Od lékaře obdrží lékařskou zprávu a doklad o výši provedené úhrady - doklady jsou vystaveny na jméno ošetřeného člena AV.
- za pobyt v nemocnici i za provedené lékařské služby vč. poskytnutých léků postižený člen AV obvykle v nemocnici neplatí - úhrada se provádí fakturou, kterou obdrží postižený člen AV většinou až po návratu na adresu svého trvalého bydliště. Někdy obdrží postižený člen AV fakturu i lékařskou zprávu při opuštění nemocnice do vlastních rukou.
- dokumentaci za ambulantní ošetření (lékařská zpráva a doklad o provedené úhradě za ošetření) i dokumentaci za pobyt v nemocnici (lékařská zpráva a faktura) předkládá postižený člen AV k likvidaci nejprve po linii své zákonné zdravotní pojišťovny (VZP, OZP, ZPMV, ...)
- postižený člen AV požádá svou zákonnou zdravotní pojišťovnu (VZP, OZP, ZPMV, ...) o písemné vyjádření, jakou částkou se tato zákonná pojišťovna na likvidaci výše uvedených výdajů podílela

HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI

- hlášení o pojistné události předkládá postižený člen AV na formuláři SCHADENMELDUNG
- pro záchranné, pátrací akce, pro převozy z ciziny do místa trvalého pobytu při úrazu nebo nemoci, pro převozy zraněného/nemocného v zemi trvalého pobytu a pro lékařské výdaje je platný formulář SCHADENMELDUNG FÜR BERGUNGS-, RÜCKHOL-, HEILBEHAANDLUNGSKOSTEN zur Pol.Nr.: 2314/090774
- pro POJIŠTĚNÍ ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI platí nyní formulář Haftpflicht-Schadenmeldung Oesterreichischer Alpenverein/Pol.Nr: 2/81/39269171
- pro POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY platí formulář Rechtsschutz-Schadenmeldung Oesterreichischer Alpenverein/Pol.Nr: 1/66/22354750
- formuláře jsou stažení na stránkách WWW.alpy.cz
- formulář je nutné vyplnit německy nebo anglicky

PŘÍLOHY K HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI

K vyplněnému formuláři Schadenmeldung je nutné přiložit:
1. v případě pátrací nebo záchranné akce originál faktury nebo faktur za tyto akce. Pokud ani po jednom měsíci faktura postiženému členovi AV nedorazí, je třeba vyplnit a odeslat formulář Schadenmeldung i bez faktury, neboť v některých případech posílá záchranářská organizace fakturu přímo na pojišťovnu.
2. v případě ambulantního ošetření originály nebo kopie lékařské zprávy, doklad o provedené úhradě za ošetření a pak také originál potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů za ambulantní ošetření podílela. Protože postižený člen AV provádí obvykle úhradu nebo částečnou úhradu těchto výkonů, uvede na Hlášení o pojistné události (Schadenmeldung) i IBAN a BIC kódy svého bankovního účtu.
3. v případě pobytu v nemocnici originály nebo kopie lékařské zprávy, faktur za ošetření a lékařské výkony v nemocnici a pak také originál potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů za ambulantní ošetření podílela. Pokud se postižený člen AV podílel na úhradě faktur za pobyt nebo lékařské výkony v nemocnici, doloží doklady o provedené úhradě těchto výkonů a i v tomto případě uvede IBAN a BIC kódy svého bankovního účtu.
- likvidace zbytku výdajů po linii AV (pojišťovna UNIQA, od 1.1.2015 Generali) probíhá až po dodání písemného vyjádření od zákonné zdravotní pojišťovny o výši likvidace výdajů za ošetření nebo pobyt v nemocnici
- lékařské zprávy a faktury, které jsou v češtině, musí být přeloženy do němčiny nebo angličtiny
- zaslaná dokumentace musí obsahovat očíslovaný seznam všech příloh

ZASLÁNÍ DOKUMENTACE

- dokumentace připravená a uspořádaná výše uvedeným způsobem může být zaslána k likvidaci buď na ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 nebo na KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstrasse 23, A 6063 Rum, AUSTRIA.
- pokud členové sekce Praha – Innsbruck pošlou výše uvedenou dokumentaci na ALPY, společnost ALPY zajišťuje poradenství a servis při vyřizování a likvidaci pojistné události, poskytuje informace o stavu vyřizování nehody atd.
- doporučujeme, aby si každý před odesláním dokumentace k likvidaci zhotovil kopie všech zasílaných dokladů

Důležitá informace pro všechny členy AV, kteří využívají a i v budoucnu budou využívat servis, který nabízí všem členům ALPENVEREIN.CZ společnost ALPY: při zasílání hlášení o nehodě vyplňte a zasílejte současně jednoduchý formulář PLNÁ MOC – VOLLMACHT. Tímto formulářem zplnomocňujete společnost ALPY k úplnému vyřizování veškerých vašich dotazů při likvidaci pojistných událostí. Toto opatření rozšiřuje spolupráci mezi ALPY a pojišťovenskou burzou KNOX.
Formulář plné moci

SMRTELNÝ ÚRAZ

- je nutné nejprve kontaktovat Tyrol Air Ambulance (tel +43 512 22422, e-mail: taa@taa.at nebo UNIQA Personenversicherung AG (+43 506 77 670)
- budete-li organizovat převoz pozůstalého, můžete kontaktovat Pohřební ústav hl. m. Prahy (pí Lacinová nebo pí Kočí, tel. +420 222 861 156, mobil: 602 266 547)

POJISTNÁ UDÁLOST, KTERÁ SE STANE NA ÚZEMÍ ČR

Pokud se členovi AV stane úraz na území ČR a postižený je zaměstnán nebo je řádný student tj. platí zákonné zdravotní pojištění, je úraz vyřizován a likvidován po linii zákonné zdravotní pojišťovny - při úrazu se předkládá průkaz pojištěnce (VZP, OZP, ....). Pokud by postižený člen AV při úrazu v ČR byl např. nezaměstnaný tj. neplatil zákonné zdravotní pojištění, pak likvidace výdajů za lékařské výkony nebo za pobyt v nemocnici může proběhnout po linii OEAV.
Dojde-li při úrazu člena AV v ČR k poškození zdraví s následkem trvalé invalidity a pokud má tento poškozený člen AV připojištění trvalé invalidity, pak uplatní toto připojištění v plném rozsahu. Totéž platí pro pojištění zákonné odpovědnosti i právní ochrany.
© 1998 - 2023 CK RA - Zlín, s. r. o.